Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 2 okres finansowania

 

PROJEKT PN. „WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

TERMIN REALIZACJI:  1 KWIETNIA 2017 r. – 31 MARCA 2018 r.

Ośrodek Wczesnej Interwencji   mieści się  w budynku MSPDiON przy ul. Kopernika 20 w Miliczu. działa 5 dni w tygodniu. Każda rodzina (bez względu na miejsce zamieszkania) ma możliwość umówienia się telefonicznego bądź osobistego w rejestracji. Włączenie do programu odbywa się poprzez zarejestrowanie dziecka telefonicznie bądź osobiście w OWI. Podczas rejestracji ustalany jest z rodzicem termin oraz godzina wizyty. Zapewniamy równy dostęp każdemu dziecku, które wymaga wsparcia bez względu na miejsce zamieszkania. Dzieci w wieku 0-7 lat przyjmowane są na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Wieloprofilowej diagnozy dziecka dokonuje zespół specjalistów w składzie: rehabilitant, logopeda, psycholog, pedagog. Po wnikliwej diagnozie powstaje kompleksowy Indywidualny Plan Działań. Program jest weryfikowany w zależności od efektów terapii i zmieniających się potrzeb dziecka. Praca w zespole sprzyja właściwej ocenie zachowań dziecka. Zajęcia prowadzone są w obecności rodziców, którzy dodatkowo otrzymują instruktaż do pracy w domu. Z psychologicznego punktu widzenia korzystny dla dzieci jest taki rodzaj terapii, który nie zaburza relacji z rodzicami. Ilość wizyt rodziców z dzieckiem w Ośrodku Wczesnej Interwencji uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka oraz jego potrzeb. Terapia odbywa się w zależności od potrzeb 1-3 razy w tygodniu. Projekt zakłada również grupy „Rodzic z dzieckiem", z której korzystać będą dzieci w wieku od 2 lat. Zajęcia prowadzone są w salach wyposażonych w pomoce oraz na placu zabaw w pełni dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom oraz problemom z dojazdem, których rodzice nie są w stanie pokonać, zaplanowano wyjazdowe wizyty domowe terapeutów, którzy będą prowadzać terapię w domu. W  skład zespołu wchodzą osoby uczące rodziców podstawowych zasad komunikacji i sposobów postępowania z dzieckiem (instruktaż prawidłowego karmienia, pozycjonowania dziecka, zabawy, itp.). Rodziców zachęcamy również do udziału w spotkaniach Grupy Wsparcia oraz w grupowych zajęciach terapeutycznych prowadzonych  różnorakimi metodami. Dzieci w wieku od lat 3 mogą brać udział w zajęciach grupowych 5 razy w tygodniu 4-6 godzin dziennie. Ponadto w razie potrzeby kontynuowana jest terapia indywidualna. Zajęcia grupowe odbywają się w 8 zespołach. Wśród nich znajduje się jedna grupa dla dzieci autystycznych, w której zajęcia oparte będą na łączeniu wielu metod terapeutycznych. Zaplanowano też zajęcia na basenie dla dzieci w wieku 3-7 lat i ich rodziców. Tą formę zajęć prowadzi instruktor halliwick lub fizjoterapeuta.

 

CEL PROGRAMOWY: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)

TYP PROJEKTU:  Rehabilitacjia osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

OPRACOWANIE: Agnieszka Szatkowska-Paterek, Joanna Stachowiak, Iwona Gałka-Bieńkiewicz, Urszula Gaj, Grzegorz Wirchniański

KOORDYNATOR: Agnieszka Szatkowska-Paterek

FORMY WSPARCIA: 

Warsztaty ogólnorozwojowe
07.01.2018

W dniach 5 – 7 stycznia 2018 roku w Ośrodka  „Olimp” w Szklarskiej Porębie odbyły się trzydniowe warsztaty ogólnorozwojowe dla małych dzieci oraz ich rodzeństwa połączone z warsztatami dla rodziców, w których udział wzięło 40 osób, w tym 12 dzieci z niepełnosprawnością. 

więcej »


Warsztaty w Lądku
25.04.2017

W dniach 19-21.05.2017 r. w miejscowości Lądek Zdrój odbyły się trzydniowe warsztaty ogólnorozwojowe dla małych dzieci oraz ich rodzeństwa połączone z warsztatami dla rodziców, w której udział wzięły 33 osoby, w tym 12 dzieci z niepełnosprawnością. Podczas gdy rodzice brali udział w szkoleniu, dzieci uczestniczyły w zajęciach stymulujących ich rozwój. W ramach wyjazdu odbyły się także zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia relaksacyjne oraz integracyjne, w których udział brali rodzice/opiekunowie wspólnie z dziećmi, mając okazję pod okiem terapeutów wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych zajęć.

więcej »


1. GRUPOWE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:
26.04.2016

Wszystkie działania są koordynowane przez oligofrenopedagoga, który systematycznie czuwa nad przebiegiem zadań i współpracuje z innymi terapeutami tworzącymi tzw. zespół terapeutyczny. Wsparcie odbywa się nieustannie poprzez:

- wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych (nauka rozbierania i ubierania się, sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, mycia rąk itp.),

- organizowanie zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci,

- rozwijanie umiejętności społecznych (nauka nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, wzmacniania poczucia własnej wartości itp.),

Terapeuta wspiera jednocześnie grupę średnio 5 dzieci. Wsparcie jest udzielane codziennie w wymiarze ok. 5 godzin. W ramach dodatkowej stymulacji oraz integracji do grupy dzieci z niepełnosprawnością na czas zajęć zostają włączone dzieci zdrowe. Poprzez taką formę zajęć i zabaw zostają wypracowane cenne umiejętności radzenia sobie w życiu codzienny.

Harmonogram realizacji  12 miesięcy od kwietnia 2017r. do marca  2018r.

więcej »


2. GRUPA WSPARCIA:
26.04.2016

Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, ma formę odbywających się raz w miesiącu spotkań osób o podobnych problemach. Dzięki temu, każdy zagubiony i poszukujący wsparcia członek może liczyć na wymianę doświadczeń, stosowna pomoc, czy zwykłe słowa otuchy. Ujawnienie niepełnosprawności dziecka jest bardzo trudnym i bolesnym przeżyciem dla rodziców. Niektórzy reagują na tą wiadomość szokiem i praktycznie do końca życia nie potrafią pogodzić się ze stanem dziecka. Większość rodziców jednak adaptuje się do trudnej sytuacji i stara się konstruktywnie wspomagać dzieci w rozwoju. Wymaga to jednak przezwyciężenia wielu codziennych trudności. Poważnym problemem, z jakim mogą borykać się rodzice jest izolacja społeczna, będąca często wynikiem ich własnego lęku. Boją się  pokazać dziecko "publicznie", zwłaszcza jeśli jego niepełnosprawność jest widoczna, boją się powiedzieć o nim znajomym, a nawet rodzinie. Czują się społecznie nieakceptowani. Tego rodzaju sytuacja znacznie zmniejsza możliwość rozwoju dziecka. A warunkiem jego najpełniejszego rozwoju jest akceptacja w środowisku. Dlatego też proponujemy rodzicom naszych podopiecznych, aby brali udział w grupie wsparcia, która pozwoli im na wymianę informacji i doświadczeń, wskaże jak radzić sobie z konkretnymi problemami, jak pomóc w różnych sytuacjach, a przede wszystkim da poczucie, że nie są sami ze swoim problemem. W czasie, gdy dorośli rozmawiają o swoich problemach, dzieci przebywają pod opieką terapeutów. Dzieci w tym czasie realizują program w oparciu o terapię zabawą, stymulacje polisensoryczną oraz orteterapię.

Harmonogram realizacji  10 miesięcy od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r., oraz od września 2017 r. do marca  2018 r.

więcej »


3. TERAPIA LOGOPEDYCZNA:
26.04.2016

  • diagnoza indywidualna dziecka w oparciu o obserwację, wywiad, testy diagnostyczne i inne wyniki badań, w tym medycznych,
  • przekazywanie zaleceń terapeutycznych oraz wymiana informacji o dziecku podczas spotkań z rodzicami, w formie instruktażu, podczas rozmów telefonicznych,
  • terapia jedzeniem, wdrażanie do prawidłowych sposobów spożywania posiłków
  • wspieranie mowy przez inne formy aktywności: plastyczne, muzyczne, ruchowe,
  • rozwijanie i trenowanie umiejętności artykulacyjnych, komunikacyjnych, społecznych dziecka w grupie rówieśniczej,
  • wykorzystywanie elementów integracji sensorycznej w terapii logopedycznej,
  • stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata,
  • nauka czytania globalnego jako formy wsparcia dla komunikacji,
  • wsparcie komunikacji niską i/lub wysoką technologią w komunikacji alternatywnej (AAC).
  • Harmonogram realizacji  12 miesięcy od kwietnia 2017r. do marca  2018r.

więcej »


4. TERAPIA RUCHEM:
26.04.2016

Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę, specjalistów integracji sensorycznej i dogoterapii zgodnie z planem (IPD) utworzonym wspólnie przez zespół terapeutów. Ta forma wsparcia ma na celu wspomaganie procesu przywracania pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz opanowanie umiejętności zapewniających dziecku aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym. W ramach dodatkowej stymulacji rozwoju

ruchowego i pokonywania barier dodatkowo odbywają się zajęcia w krytej pływalni.

Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.

więcej »


5. MUZYKOTERAPIA:
26.04.2016

Zajęcia realizowane są poprzez wspólny ruch taneczny, śpiewanie ulubionych piosenek, poznawanie instrumentów (ich brzmienie oraz sposób wydobywania z nich dźwięków), słuchanie muzyki klasycznej i współczesnej, wyrażanie muzyki ekspresją plastyczną, animacje. Muzykoterapia pobudza do działania i uczy współpracy oraz relaksu, dzięki któremu

buduje się poczucie bezpieczeństwa i zyskuje zaufanie do nawiązywania kontaktu i przynależności do grupy. Wszystkie działania dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Harmonogram realizacji  10 miesięcy od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r. , oraz od września 2017 r.  do marca  2018 r.

więcej »


6. GRUPOWE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWIJAJĄCE:
26.04.2016

Celem tej formy zajęć jest uruchomienie oraz zwiększenie spontanicznej aktywności słownej, poszerzenie zasobu słownictwa, poprawa artykulacji, zmiana struktury wypowiedzi oraz prozodii mowy, oraz dawanie pozytywnych odczuć w kontakcie z drugim człowiekiem i okazja do bliskiego kontaktu interpersonalnego. Poza tym zajęcia ogólnorozwijające służą wyzwalaniu spontanicznej aktywności i zwiększeniu zaangażowania w pracę w grupie oraz przyspieszają  osiąganie dojrzałości szkolnej. Na ta formę zajęć składają się metody wspomagające procesy rozumienia i zapamiętywania całych wypowiedzi zdaniowych. Dzięki temu, iż nie kładzie się nacisku na artykulację, w umyśle dziecka tworzy się szkic wypowiedzi zdaniowej, który jako całość kojarzony jest z odpowiednią sytuacją:

- technika rytmogestów (psychostymulacja);

- tworzenie i utrwalanie skojarzeń słowno-obrazowych

- technika zalewania mową (psychostymulacja)

- prawidłowy rozwój mowy (logorytmika, psychostymulacja);

- rozwój psychomotoryczny dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych - łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych (Metoda Dobrego Startu, psychostymulacja))

- rozwój ruchowy – ćwiczenia rozwijające za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, pozwalające dzielić przestrzeń z innymi osobami oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku (Metoda Ruchu Rozwijającego)

Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2017r. do marca 2018r.

więcej »


7. HIPOTERAPIA:
26.04.2016

Zajęcia z hipoterapii mają za zadanie:

- regulację nieprawidłowego napięcia mięśniowego,

- wyrabianie schematu prawidłowego chodu,

- eliminowanie automatyzmów w ruchach dowolnych,

- hamowanie przetrwałych odruchów postawy,

- przywracanie zaburzonej symetrii mięśni tułowia,

- rozwijanie możliwości lokomocyjnych niepełnosprawnych,

- pobudzanie zmysłów,

- dostarczanie bodźców równoważnych,

- poprawę aktywności ruchowej, koncentracji uwagi i dobrego samopoczucia,

- usprawnianie pracy organów wewnętrznych,

- wzbogacanie wiedzy beneficjenta o świecie,

- uczenie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy z innymi,

- wprowadzanie w stan relaksu i odprężenia.

Zajęcia prowadzone są przez hipoterapeutę oraz asystenta.

 Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.

więcej »


8. KOMPLEKSOWA TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM:
26.04.2016

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć jest pedagog. Dba on o to aby cele, które zostały wyznaczone na podstawie badania profilem psycho-edukacyjnym PEP-R, były realizowane. W terapii niedyrektywnej bardzo ważną rolę odgrywa podążanie za dzieckiem. Terapeuta przyjmuje propozycje zabawy ze strony dziecka, naśladuje jego zachowanie oraz akceptuje fakt, że dziecko może odrzucić proponowane przez niego formy aktywności. Głównym celem jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Terapeuta jest partnerem dziecka, stara się włączyć w świat przeżyć dziecka. Zaczynając oddziaływania terapeutyczne należy spojrzeć na dziecko całościowo. Niezwykle istotna jest współpraca pomiędzy terapeutami a rodzicami danego dziecka. Nie ma jednak jednej metody, która pomoże wszystkim dzieciom z autyzmem. Terapia behawioralna koncentruje się na uczeniu dzieci poszczególnych zachowań, głównie języka, czynności samoobsługowych, zabawy, a także nabywania kompetencji społecznych, oraz ekspresji uczuć. Stosowane są stałe procedury działania. Wprowadzany jest plan dnia, nauka prowadzona jest w określonym czasie, miejscu i z określoną osobą. Metody stymulacyjne działają na rozwój sprawności ośrodkowego układu nerwowego poprzez stosowanie odpowiednich bodźców. Celem tej formy terapii jest poprawa regulacji organizmu. Kolejną metodą jest Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn, której celem jest rozwijanie świadomości własnego ciała, usprawnianie ruchowe, rozwijanie przestrzeni i działania w niej, nawiązywanie i poprawa kontaktu z dzieckiem. Stosowana jest także metoda Domana, która pomaga w komunikowaniu się osobom z autyzmem. Metoda Knillów polega na wykonywaniu programów ćwiczeń, które pomagają dzieciom z autyzmem w odczuwaniu części ciała, nauce ruchów celowych, w nauce naśladownictwa.

Harmonogram realizacji  10 miesięcy od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r., oraz od września 2017 r. do marca  2018 r.

więcej »

1 2 »
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA