Wersja dla osób niedowidzących

Na etacie

 

 

 

 

„Na etacie”  

aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy

     Projekt jest kontynuacją wcześniej realizowanych przez MSPDiON projektów służących aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Profesjonalne działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w MSPDiON  zostały na dobre wprowadzone w 2008 roku, kiedy to rozpoczęto realizację pilotażowego projektu „Trener Pracy”, a następnie kontynuowano ten proces w kolejnym projekcie „Niepełnosprawni też pracują”. Oba zadania były współfinansowane ze środków PFRON-u. Głównym celem tych programów była aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością poprzez trening umiejętności i kompetencji społecznych, trening umiejętności pracowniczych oraz wsparcie i monitoring w okresie zatrudnienia na stanowisku pracy. W trakcie trwania wspomnianych projektów zespół trenerski współpracował z kilkudziesięcioma beneficjentami z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy zostali przygotowani do zatrudnienia pod kątem umiejętności społecznych, niezbędnych w poszukiwaniu pracy, procedurze zatrudnienia oraz przebiegu pracy. Po sukcesie zespołu trenerskiego, jakim było zatrudnienie beneficjentów projektów „Trener Pracy” i „Niepełnosprawni też pracują” na otwartym rynku pracy, zdecydowano się kontynuować działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w MSPDiON. Kolejnym krokiem w dążeniu do usamodzielnienia na stanowiskach pracy otwartego rynku przez osoby z niepełnosprawnością jest realizacja programu „Na etacie”, który jest kontynuacją poprzednich działań projektowych. Głównym założeniem aktualnie realizowanego projektu jest wsparcie 55 osób z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej poprzez udział w praktykach zawodowych, grupach wsparcia, spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym oraz zespołem trenerskim, aż do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, które jest monitorowane przez trenera pracy. Osoby z  niepełnosprawnością, które uczestniczą w projekcie mają orzeczony stopień o niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe oraz wymagają wsparcia trenera pracy  w całym procesie aktywizacji zawodowej. Tak jak to miało miejsce w „Trenerze Pracy” skład zespołu tworzą: trenerzy pracy wspomaganej, psycholog oraz doradca zawodowy. Nad prawidłową pracą zespołu czuwa koordynator programu. Projekt „Na etacie” składa się z 3 okresów realizacji: I. 01.04.2014 – 31.03.2015, II. 01.04.2015 – 31.03.2016, III. 01.04.2016 – 31.03.2017. W trakcie trwania pierwszego okresu realizacji zespół trenerski współpracuje z trzydziestoma pięcioma beneficjentami, z których dwoje uzyskało zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W drugim okresie realizacji wsparcie otrzyma pięćdziesiąt pięć osób z niepełnosprawnością, z czego dwóch beneficjentów wcześniej zatrudnionych zostało objętych monitoringiem, a kolejnych dwóch znajdzie zatrudnienie. Na trzeci okres trwania projektu przewidziano zatrudnienie dwóch osób z niepełnosprawnością oraz monitorowanie czterech zatrudnionych wcześniej. Pozostali beneficjenci będą odbywać praktyki zawodowe i podnosić swoje umiejętności zawodowe i społeczne, dzięki czemu będą mieli ogromną szansę na uzyskanie zatrudnienia w kolejnych latach swojej aktywizacji zawodowej. Wszystkie formy wsparcia jakie gwarantuje projekt są dobrane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej, a każdy z beneficjentów jest traktowany indywidualnie i ma możliwość stworzenia swojego indywidualnego planu działania.                                           

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Na etacie” prosimy o kontakt w siedzibie  MSPDiON (parter pokój 9.) bądź telefonicznie lub mailowo z koordynatorem projektu Marcinem Folmerem, tel.: 791-155-870, e-mail: mfolmer@mspdion.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

CEL PROGRAMOWY: Wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy
TYP PROJEKTU: Wejście osób niepełnosprawny na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego
AUTORZY: Marcin Folmer, Paulina Słowińska
KOORDYNATOR: Marcin Folmer
KADRA: Agata Dzieciuchowicz (trener pracy/doradca zawodowy), Patrycja Krynicka (trener pracy), Ernest Swora (trener pracy),Maria Babiarz (trener pracy), Janusz Kupis (trener pracy), Wojciech Piskozub (trener pracy), Marcin Folmer (trener pracy), , Dawid Ośko (psycholog)
CZAS TRWANIA: 01.04.2014 – 31.03.2017

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA