Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 2 okres finansowania

 

PROJEKT PN. „WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

TERMIN REALIZACJI:  1 KWIETNIA 2017 r. – 31 MARCA 2018 r.

Ośrodek Wczesnej Interwencji   mieści się  w budynku MSPDiON przy ul. Kopernika 20 w Miliczu. działa 5 dni w tygodniu. Każda rodzina (bez względu na miejsce zamieszkania) ma możliwość umówienia się telefonicznego bądź osobistego w rejestracji. Włączenie do programu odbywa się poprzez zarejestrowanie dziecka telefonicznie bądź osobiście w OWI. Podczas rejestracji ustalany jest z rodzicem termin oraz godzina wizyty. Zapewniamy równy dostęp każdemu dziecku, które wymaga wsparcia bez względu na miejsce zamieszkania. Dzieci w wieku 0-7 lat przyjmowane są na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Wieloprofilowej diagnozy dziecka dokonuje zespół specjalistów w składzie: rehabilitant, logopeda, psycholog, pedagog. Po wnikliwej diagnozie powstaje kompleksowy Indywidualny Plan Działań. Program jest weryfikowany w zależności od efektów terapii i zmieniających się potrzeb dziecka. Praca w zespole sprzyja właściwej ocenie zachowań dziecka. Zajęcia prowadzone są w obecności rodziców, którzy dodatkowo otrzymują instruktaż do pracy w domu. Z psychologicznego punktu widzenia korzystny dla dzieci jest taki rodzaj terapii, który nie zaburza relacji z rodzicami. Ilość wizyt rodziców z dzieckiem w Ośrodku Wczesnej Interwencji uzależniona jest od stanu zdrowia dziecka oraz jego potrzeb. Terapia odbywa się w zależności od potrzeb 1-3 razy w tygodniu. Projekt zakłada również grupy „Rodzic z dzieckiem", z której korzystać będą dzieci w wieku od 2 lat. Zajęcia prowadzone są w salach wyposażonych w pomoce oraz na placu zabaw w pełni dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom oraz problemom z dojazdem, których rodzice nie są w stanie pokonać, zaplanowano wyjazdowe wizyty domowe terapeutów, którzy będą prowadzać terapię w domu. W  skład zespołu wchodzą osoby uczące rodziców podstawowych zasad komunikacji i sposobów postępowania z dzieckiem (instruktaż prawidłowego karmienia, pozycjonowania dziecka, zabawy, itp.). Rodziców zachęcamy również do udziału w spotkaniach Grupy Wsparcia oraz w grupowych zajęciach terapeutycznych prowadzonych  różnorakimi metodami. Dzieci w wieku od lat 3 mogą brać udział w zajęciach grupowych 5 razy w tygodniu 4-6 godzin dziennie. Ponadto w razie potrzeby kontynuowana jest terapia indywidualna. Zajęcia grupowe odbywają się w 8 zespołach. Wśród nich znajduje się jedna grupa dla dzieci autystycznych, w której zajęcia oparte będą na łączeniu wielu metod terapeutycznych. Zaplanowano też zajęcia na basenie dla dzieci w wieku 3-7 lat i ich rodziców. Tą formę zajęć prowadzi instruktor halliwick lub fizjoterapeuta.

 

CEL PROGRAMOWY: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu)

TYP PROJEKTU:  Rehabilitacjia osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

OPRACOWANIE: Agnieszka Szatkowska-Paterek, Joanna Stachowiak, Iwona Gałka-Bieńkiewicz, Urszula Gaj, Grzegorz Wirchniański

KOORDYNATOR: Agnieszka Szatkowska-Paterek

FORMY WSPARCIA: 

10. TERAPIA PEDAGOGICZNA:
26.04.2016

Terapia pedagogiczna to specjalistyczna pomoc dziecku w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce oraz zachowaniu. Przedmiotem oddziaływania terapeutycznego jest dziecko oraz jego środowisko. Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych na zaburzone obszary rozwojowe. Terapia pedagogiczna ma wywoływać pozytywne zmiany w sferze psychoedukacyjnej uczniów. Pierwszym, zasadniczym krokiem pedagoga-terapeuty przed rozpoczęciem terapii jest przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej. Jest ona niezbędna aby określić indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne podopiecznego oraz jego mocne i słabe strony. W oparciu o analizę przeprowadzonych badań, pedagog tworzy indywidualny plan terapii i dostosowuje metody jakimi będzie pracował z dzieckiem. Oprócz indywidualnej pracy z dzieckiem, terapeuta współpracuje z rodzicami oraz zespołem specjalistów którzy również prowadzą terapię tego dziecka. Współpraca między terapeutami często opiera się o wykorzystanie metody VIT. Trener (pedagog, psycholog lub inny specjalista) pracujący metodą VIT dokonuje krótkich 10-15 min nagrań w środowisku domowym lub przedszkolnym. Nagrywane są typowe sytuacje z życia codziennego, w których uczestniczą adekwatnie do potrzeb rodzice, nauczyciele i rówieśnicy. Wybrane fragmenty są analizowane i omawiane na osobnym spotkaniu.

Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.

więcej »


11. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA:
26.04.2016

Przed przystąpieniem do terapii psycholog dokonuje diagnozy, na podstawie której układa plan terapii, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Na diagnozę składają się: wywiad, bezpośrednia obserwacja w gabinecie, nagrania dokonane przez rodziców (jeżeli istnieje taka potrzeba) oraz badanie specjalistycznymi, wystandaryzowanymi testami

psychologicznymi i pedagogicznymi, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka. Są to m.in.: Dziecięca skala rozwojowa DSR, Skale Inteligencji i Rozwoju IDS, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Karty oceny rozwoju psychoruchowego (KORP) oraz inne.

Psycholog współpracuje ściśle z rodziną dziecka oraz innymi terapeutami. Jeżeli istnieje taka potrzeba bierze wraz z dzieckiem udział w zajęciach w grupie rówieśniczej modelując jego zachowanie oraz prowadząc obserwacje. W sytuacjach, w których dla osiągnięcia w pełni celów terapeutycznych, konieczne jest prowadzenie terapii poza placówką terapeuta udaje się do miejsca zamieszkania dziecka i prowadzi terapię w środowisku domowym. Podstawą w terapii jest nawiązanie więzi pomiędzy terapeutą a dzieckiem i zdobycie zaufania dziecka oraz jego najbliższych. W pracy terapeutycznej psycholog wykorzystuje elementy różnych metod, które dobierane są indywidualnie dla każdego dziecka. Są to między innymi: masaż Shantala, wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) ( w oparciu o metodę pani Magdaleny Grycman oraz program językowy Makaton), videotrening komunikacji, integracja sensoryczna, stymulacja polisensoryczna (w Sali Doświadczania Świata), kinezjologia edukacyjna (p. Dennisona) programy M.C. Knillów oraz inne.

Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.

więcej »


12. GRUPA RODZIC Z DZIECKIEM:
26.04.2016

Podstawowym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego usprawniania rozwoju dziecka od 2 roku życia. W ramach tej formy wsparcia, raz w tygodniu odbywają się dwugodzinne zajęcia dla rodziców wraz ze swoim dzieckiem. Zajęcia prowadzone są przez dwóch instruktorów. Podczas zajęć rodzice są angażowani w proces terapeutyczny własnego dziecka, zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące zasad postępowania w życiu codziennym. Instruktorzy uczą rodziców jak poprawiać sprawność i zwiększać samodzielność ich dzieci, jak rozwijać kompetencje społeczne, przygotowywać do dalszych etapów życia i pełnienia nowych ról społecznych. Dwóch instruktorów wspiera grupę równocześnie, dostosowując zajęcia do indywidualnych potrzeb uczestników grupy, udzielając wsparcia zarówno dzieciom jak i rodzicom, w zależności od potrzeb. Jeden raz w miesiącu w zajęciach uczestniczyć będzie również rodzeństwo dzieci lub inni członkowie rodziny, w zależności od potrzeb.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:

- Poranny krąg – nawiązywanie interakcji w grupie

-Programy aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja M. i Ch. Knillów

- Zajęcia ruchowo-muzyczne (metoda W.Sherborn, Klanza)- relaksacja, integracja grupy

- masaż zewnętrzny twarzy, masaż wewnętrzny jamy ustnej, mycie zębów

- zajęcia w Sali Doświadczania Świata

 - zajęcia metodą integracji sensorycznej

Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r.

więcej »


13. TRZYDNIOWE WYJAZDOWE ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA MAŁYCH DZIECI I ICH RODZEŃSTWA POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA RODZICÓW:
26.04.2016

W ramach tej formy wsparcia zorganizowany zostanie jeden trzydniowy wyjazdy szkoleniowo-terapeutyczny dla rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością wraz z dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzeństwem. Podczas trzech dni rodzice będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu codziennej pracy ze swoimi dziećmi. Zdobędą wiedzę jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i gdzie mogą znaleźć pomoc w przypadku pojawienia się problemów. Bardzo istotnym celem podczas szkolenia będzie pokazanie rodzicom jak ważne jest usamodzielnianie dzieci w procesie wychowania i stawianie wymagań adekwatnych do aktualnego poziomu funkcjonowania. Zaprezentowane zostaną również potencjalne drogi rozwoju, które dzieci mogą osiągnąć dzięki intensywnej pracy nad usamodzielnianiem. Poruszymy również aspekt rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością. Rodzice/ opiekunowie będą mieli również możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy sobą. Podczas gdy rodzice będą brać udział w szkoleniu dzieci będą uczestniczyć w zajęciach stymulujących ich rozwój. W części zajęć rodzice będą brać udział wspólnie z dziećmi mając okazję pod okiem terapeutów wykorzystywać wiedzą zdobytą podczas wcześniejszych zajęć.

Harmonogram realizacji projektu maj 2017 i styczeń 2018

więcej »


14. Zintegrowane Nauczanie Kierowane Wg Metody Peto
26.04.2016

Wsparcie grupowe, cykliczne, bezpośrednie zasadnicze. Kluczową rolę w tym usprawnianiu pełnił „dyrygent”, osoba prowadząca zajęcia z dziećmi. Jego zadaniem było realizowanie wyznaczonego programu, łączącego elementy pedagogiki, rehabilitacji funkcjonalnej i terapii logopedycznej. Ważne było, by podczas „rytmicznej stabilizacji” „dyrygent” nie wykonywał manualnych ćwiczeń z dzieckiem. Ruch dziecka sterowany był jedynie głosem dla zwiększenia świadomości wykonywanej funkcji. Program postępowania opracowany szczegółowo, przeprowadza się przy pomocy odpowiednio dobranego zespołu. Charakterystyczna cecha metody Peto to szczebelkowa budowa mebli, spełniających wielofunkcyjne role w usprawnianiu (służą do chwytu, utrzymania pozycji). W metodzie Peto dąży się do integracji oddziaływań polegających na połączeniu terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej z ćwiczeniami ruchowymi. Metoda ta jest też skuteczna w usprawnianiu fizycznym dziecka z MPD Stwarza ona warunki do równoległego i pełnego rozwoju, wywiera również wpływ na psychospołeczne postawy.
Termin od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.  i od 1 września 2017 roku do 31 marca 2018 roku
 

więcej »

« 1 2
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA