Wersja dla osób niedowidzących

Pomost w lepsze jutro

realizacja projektu
3 okresy, łącznie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2015 roku
Projekt jest podzielony na cztery – uzupełniające się i tworzące swoistą kompleksowość przedsięwzięcia – bloki. Każdy kolejny blok zapewnia usamodzielnianie beneficjentów na coraz wyższym poziomie, uzależnionym od wieku, możliwości, sprawności i umiejętności społecznych.


1. POMOCNA DŁOŃ
Ta część projektu to typowe usprawnianie służące poprawie funkcjonowania, a w dalszym etapie usamodzielnianiu. Jest to podstawowa i wstępna część całości projektu, skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności. Polega na eliminacji bądź korekcie dysfunkcji o różnorakiej etiologii z użyciem szerokiego spektrum metod terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Prócz tradycyjnych form terapii, jak terapia:
- pedagogiczna,
- psychologiczna,
- logopedyczna,
- rehabilitacja funkcjonalna,
- muzykoterapia,
projekt zakłada oferowanie nowszych, a przez to mniej powszechnych form terapeutycznych:
– hipoterapia,
– dogoterapia,
Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnej bądź grupowej pięć dni w tygodniu w:
- budynku Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego,
- budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia, oraz
- hali do hipoterapii.


2. DROGOWSKAZ
Ta część projektu jest niejako naturalnym uzupełnieniem poprzedniej i zarazem wstępem do kolejnych. W dużym skrócie służy usprawnianiu psychoruchowemu i społecznemu beneficjentów. Jej istotą jest po pierwsze – usamodzielnianie w funkcjonowaniu codziennym, po drugie – uświadomienie możliwości korzystania z wszystkiego, co daje życie w społeczeństwie, z rozwijaniem pasji włącznie. Działania zawarte w tej części projektu mają przede wszystkim formę zajęć weekendowych i odbywać się
będą w budynku Stowarzyszenia w Krośnicach, oraz w terenie (wycieczki, wystawy , wyjazdy do kina itp.). Podstawowe zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z wieloraką niepełnosprawnością.
Głównym ich celem jest:
– podtrzymywanie,
– nabywanie i
– rozwijanie
podstawowych umiejętności samoobsługowych takich jak:
– toaleta,
– przygotowywanie posiłków,
– dbanie o ubiór,
– obsługa podstawowego sprzętu AGD i RTV.
Również, w zależności od nabytych umiejętności, przygotowywanie do funkcjonowania w podstawowych
sytuacjach społecznych takich jak:
– robienie zakupów,
– sprawne poruszanie się w różnorakich instytucjach publicznych,
– korzystanie ze środków komunikacji publicznej i
– czerpanie z dóbr kultury.
W ramach tej części projektu planowane są również działania mające na celu:
– poszerzenie wiedzy ogólnej,
– wzbudzanie zainteresowań,
– rozwijanie umiejętności spożytkowania wolnego czasu. Warto też wspomnieć o aspekcie rehabilitacyjnym i ruchowym, który jest rozwijany w części prowadzonej w
plenerze. Podsumowując zadaniem tej części projektu jest w miarę możliwości maksymalne przygotowanie beneficjentów do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, co ma w przyszłości zaowocować m.in. udziałem w mieszkalnictwie treningowym, chronionym, oraz aktywnością na rynku pracy, np. poprzez projekt „ Program Trener – zatrudnienie na otwartym rynku pracy”.

3. OLIMPIJCZYK
Ten blok projektu to przede wszystkim wsparcie umiejętności pożytecznego i służącego zdrowiu spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem atrakcyjnej formy tj. Pływania
W treningach pływania pod okiem wykwalifikowanego trenera uczestniczyć będą:
– dzieci i młodzież z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, oraz
– osoby dorosłe funkcjonujące na poziomie, który nie wymaga wsparcia trenera.
Warto podkreślić aspekty zdrowotne tego bloku projektu. Forma działania służy poprawie:

– kondycji,
– sprawności psychofizycznej oraz
– samooceny.

Dają też możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poza domem rodzinnym.
4. SAMODZIELNI
Ta część projektu jest kontynuacją trzyletniego programu mieszkalnictwa treningowego, w ramach którego
został przystosowany budynek z odpowiednimi warunkami lokalowymi i pełnym, dobrze wyposażonym
zapleczem kuchenno-sanitarnym oraz pomieszczeniami wykorzystywanymi do zajęć świetlicowych. Ten
blok programu skierowany jest przede wszystkim do:
– starszej młodzieży,
– dorosłych oraz
– osób uczestniczących w programie TRENER,
czyli tych, które opanowały umiejętności na poziomie poprzednich bloków.
Czwarty blok jest pogłębieniem poprzednich i ma za zadanie:
- podniesienie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym a
także
- stopniowe uniezależnianie od rodziców bądź opiekunów.
Działania podejmowane w tej części projektu będą dotyczyły szeroko rozumianej samodzielności, od:
– przygotowania posiłków,
– dbania o higienę i czystość,
poprzez:
– poznanie różnych form spędzania wolnego czasu,
– umiejętności racjonalnego planowania wydatków,
po planowanie:
– dalszej drogi życiowej i
– kariery zawodowej.
Działania te dobierane będą w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz nabytych uprzednio
umiejętności.


Informacje dot Projektu oraz zgłoszenia pod numerem tel. 71 3830014

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA