Wersja dla osób niedowidzących

Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Milickim

                                                                                                          

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
w ramach rządowego programu

w latach 2022 – 2026 pełni w Powiecie Milickim funkcję

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO)

Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki
rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością

-> Program adresowany jest do:

 • dzieci mieszkających na terenie Powiatu Milickiego od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia
 • rodziców/opiekunów prawnych
-> Obejmuje następujące formy wsparcia:

1. poradnictwo polegające na:

 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • prowadzeniu akcji informacyjnych

2. wsparcie polegające na:

 • wskazywaniu i organizowaniu właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • organizowaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych

3. koordynacja polegająca na:

 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom

-> Rekrutacja:

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania Programu. Rodzic ubiegający się o wsparcie w ramach Programu przedkłada minimum jeden z poniższych dokumentów:

 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
 • zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo specjalistę w dziedzinie pediatrii;
 • zaświadczenie lekarza, skierowanie lekarza pierwszego kontaktu, dokumentację wydaną podczas konsultacji w ramach wczesnej interwencji, dokumentację medyczną, psychologiczno-pedagogiczną lub inną uzasadniającą zagrożenie niepełnosprawnością
-> Szczegółowe informacje można uzyskać:
 • w Milickim Centrum Wsparcia Capitol, ul. Kościuszki 9, 56-300 Milicz
 • pod numerem telefonu: 509 754 871

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Deklaracja uczestnictwa WOKRO

Odkryj program "Za życiem"!
29.08.2023

Kochani, przypominamy że Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) w ramach rządowego programu "Za życiem" w latach 2022-2026? Program jest w pełni finansowany z budżetu państwa, a udział dziecka oraz rodziny w zajęciach jest BEZPŁATNY.

więcej »


Umowa ws. WOKRO podpisana
17.11.2022

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w ramach rządowego programu "Za życiem" w latach 2022 – 2026 pełni w Powiecie Milickim funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO).

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA