Wersja dla osób niedowidzących

OPIS ZADANIA

AKTUALNOŚCI     FORMY WSPARCIA i HARMONOGRAM     OPIS ZADANIA

REKRUTACJA     PLAKAT INFORMACYJNY

 

Projekt pn. „Kolejny krok w samodzielność I”
współfinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach konkursu
1/2021 - Sięgamy po sukces

Projekt zakłada objęcie wsparciem dzieci i młodzież realizującą obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki w DOR-W, dorosłych osób niepełnosprawnych z WTZ, młodzieży oraz dorosłych osób ze sprzężoną niepełnosprawnością objętych opieką w Środowiskowego Domu Samopomocy, osoby powyżej 16 r.ż. zamieszkujące Mieszkanie Treningowe. Oferowane w ramach projektu wsparcie dotyczy trzech poziomów funkcjonowania.

Pierwszy poziom to typowe usprawnianie oparte na terapii prowadzonej w formach grupowych i indywidualnych. Rezultatem ma tu być poprawa funkcjonowania w poszczególnych sferach rozwojowych, bądź w przypadkach trudniejszych powstrzymanie regresu (terapia zajęciowa, psychologiczna, logopedyczna, różne formy terapii pedagogicznej, rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, biofeedback, muzykoterapia, terapia dźwiękiem, SI, AAC, mikropolaryzacja, terapia na basenie).

Drugi poziom jest naturalnym uzupełnieniem poprzedniego i w dużym skrócie służy usprawnianiu społecznemu beneficjentów. Istotą tej części jest po pierwsze–usamodzielnianie w funkcjonowaniu codziennym, po drugie–uświadomienie możliwości korzystania z wszystkiego co daje życie w społeczeństwie, z rozwijaniem pasji włącznie. Działania zawarte w tej części projektu mają przede wszystkim formę zajęć weekendowych stacjonarnych, wyjazdów edukacyjno-poznawczych do różnych ciekawych zakątków kraju oraz zajęć sportowo-społeczno-kulturalnych.

Trzecim poziomem projektu jest przystosowanie do życia poza domem rodzinnym, zupełnie samodzielnego lub w tzw. mieszkalnictwie wspomaganym poprzez trening życia w Mieszkaniu Treningowym. Ta forma wsparcia ma służyć nabywaniu podstawowych umiejętności praktycznych niezbędnych do życia na własną rękę (utrzymywanie porządku, dbanie o higienę, przygotowywanie posiłków, obsługa sprzętów domowych) oraz tzw. umiejętności wyższego poziomu jak planowanie wydatków, zagospodarowywanie wolnego czasu, dbanie o miejsce zamieszkania. Wspomniane umiejętności będą nabywane i utrwalane pod okiem terapeutów a wzmocnione zostaną wyjazdowymi formami terapeutyczno-usamodzielniającymi.

 
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA