Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE 2016 - 1 okres finansowania

10. TERAPIA PEDAGOGICZNA:
03.07.2017

Terapia pedagogiczna to specjalistyczna pomoc dziecku w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce oraz zachowaniu. Przedmiotem oddziaływania terapeutycznego jest dziecko oraz jego środowisko. Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych, dydaktycznych i wychowawczych na zaburzone obszary rozwojowe. Terapia pedagogiczna ma wywoływać pozytywne zmiany w sferze psychoedukacyjnej uczniów. Pierwszym, zasadniczym krokiem pedagoga-terapeuty przed rozpoczęciem terapii jest przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej. Jest ona niezbędna aby określić indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne podopiecznego oraz jego mocne i słabe strony. W oparciu o analizę przeprowadzonych badań, pedagog tworzy indywidualny plan terapii i dostosowuje metody jakimi będzie pracował z dzieckiem. Oprócz indywidualnej pracy z dzieckiem, terapeuta współpracuje z rodzicami oraz zespołem specjalistów którzy również prowadzą terapię tego dziecka. Współpraca między terapeutami często opiera się o wykorzystanie metody VIT. Trener (pedagog, psycholog lub inny specjalista) pracujący metodą VIT dokonuje krótkich 10-15 min nagrań w środowisku domowym lub przedszkolnym. Nagrywane są typowe sytuacje z życia codziennego, w których uczestniczą adekwatnie do potrzeb rodzice, nauczyciele i rówieśnicy. Wybrane fragmenty są analizowane i omawiane na osobnym spotkaniu.
 
Harmonogram realizacji projektu 12 miesięcy od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA